Nauji dokumentai fonduose

Pagal 2022 m. apskaitos duomenis

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2022 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2022 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų

chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

Nauji fondai

1801

Romualdas Ozolas

1911–2015 m.

1276

Sudaryti Biografinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 1, Kūrybinės veiklos dokumentų bylų apyrašas Nr. 2, Surinktųdokumentų bylų apyrašas Nr. 3 ir R. Ozolo šeimos narių dokumentų bylų apyrašas Nr. 4.

1807

Lietuvos diplomatų dokumentų kolekcija

1909–19013 m., 1923–2019 m.

177

Sudaryti S. A. Bačkio ir jo šeimos narių dokumentų bylų apyrašas Nr. 1, P. Klimo ir jo šeimos narių dokumentų bylų apyrašas Nr. 2 ir A. Liutkaus dokumentų bylų apyrašas Nr. 3.

Papildyti fondai (sudaryti nauji apyrašai)

 

 

 

 

 

Papildyti fondai (papildomai gauta apskaitos vnt.)

377

Vidaus reikalų ministerija

1931–1939 m.

7

Į apyrašo Nr. 8 tęsinį įrašyti Vidaus reikalų ministerijos gauti raštai slėptuvių organizavimo ir įrengimo klausimais, slėptuvių įrengimo projektai.

Į apyrašo Nr. 12 tęsinį įrašyti įrašyti asmenų dokumentai užsienio pasui gauti.

378

Vidaus reikalų ministerijos Vidaus saugumo departamentas

1926–1940 m.

5

Į apyrašo Nr. 3 tęsinį įrašyti Valstybės saugumo departamento susirašinėjimo su apygardų kriminalinės policijos įstaigomis Valstybės saugumo departamento naujo statuto rengimo klausimu dokumentai, Kriminalinės policijos Kauno apygardos viršininko, tarnautojų, agentūros pranešimai asmenų nusikalstamos veikos klausimu, Kriminalinės milicijos tarnautojų sąrašai, autobiografijos.

Į apyrašo Nr. 10 tęsinį įrašytos Valstybės saugumo departamento stebimų asmenų fotografijos.

404

Panevėžio apskrities viršininkas

1932–1935 m., 1938 m.

5

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti Panevėžio apskrities viršininko slapto susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentu, Valstybės saugumo departamentu, policijos nuovadų viršininkais, valsčių savivaldybėmis pamokslų bažnyčiose turinio, policijos atstovų dalyvavimo įvairiuose susirinkimuose, katalikiškų organizacijų veiklos, svetimtaučių dvarininkų lojalumo Lietuvos valstybei ir kt. klausimais dokumentai.

646

Pavienių dokumentų kolekcija

1941 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta Vilniaus miesto ir apskrities viršininko, saugumo policijos ir kitų įstaigų raštų Vilniaus miesto ir srities komitetui dėl sąskaitų apmokėjimo, finansinės paramos skyrimo byla.

800

Biržų apskrities pradžios mokyklos

1942–1944 m.

1

Į apyrašo Nr. 6 tęsinį įrašyti pažangumo bei mokslo baigimo pažymėjimai, moksleivių gimimo metrikų išrašai.

842

Panevėžio apygardos teismas

[1925–1935 m.]

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti abėcėliniai asmenų sąrašai (su nurodytais teismo bylų statistinių kortelių numeriais).

849

Panevėžio valstybinės berniukų gimnazija

1916–1919 m.

4

Į apyrašo Nr. 2 tęsinį įrašyti 1917–1919 mokslo metų egzaminų pažymių lapai.

Į apyrašo Nr. 5 tęsinį įrašyti 1916–1917 mokslų metų klasių ir pamokų žurnalai.

903

Žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamentas

1934–1939 m.

2

Į apyrašo Nr. 4 tęsinį įrašyti Šetekšnos upės aukštupio baseino nusausinimo projektai.

1062

Miesto teismas Eišiškėse

1937–1938 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta baudžiamoji byla dėl dokumentų blankų pasisavinimo.

1431

Panevėžio apskrities ligoninė

1940–1943 m.

3

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytos ligoninės stacionaro ligonių priėmimo, Akušerijos ir ginekologijos skyriaus operacijų registracijos knygos.

1524

Panevėžio apskrities ipotekos įstaiga

1939 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti Viešintų valsčiaus ipotekos dokumentai.

1622

Statybos ir sauskelių inspekcija

1938–1941 m.

2

Į apyrašo Nr. 3 tęsinį įrašyti Palangos viešbučio ir Kretingos valsčiaus savivaldybės pastatų projektai bei Pelėdnagių plento ruožo (Kėdainių aps.) projektavimo dokumentai.

R-223

Panevėžio apskrities vykdomasis komitetas

1940–1941 m

4

Į apyrašo Nr. 2 tęsinį įrašyti Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro įsakymų nuorašai, sveikatos skyriaus finansų planai, susirašinėjimo dokumentai naujų ligoninių atidarymo klausimu.

R-396

Lietuvos respublikinis parodų ir mugių organizavimo centras prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos

1965–1987 m.

108

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti direktoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, direkcijos susirašinėjimo su LTSR Ministrų Taryba, įstaigomis bei įmonėmis parodų organizavimo klausimais dokumentai, parodų ir mugių rengimo dokumentai.

R-622

Įgaliotinio rusų tautybės gyventojų reikalams biuras

1944 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti Įgaliotinio rusų tautybės gyventojų reikalams biuro Panevėžio skyriaus susirašinėjimo gamybinių dirbtuvių organizavimo bei pabėgėlių įdarbinimo klausimais dokumentai, rusų pabėgėlių, dirbtuvių sąrašai.

R-627

Vyriausioji sveikatos valdyba

1924–1925 m., 1941–1944 m.

19

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti Generalinio komisaro Kaune, Vyriausiosios sveikatos valdybos, Panevėžio apskrities viršininko tvarkomieji dokumentai, Panevėžio apskrities gydytojo susirašinėjimo veiklos, finansų ir personalo klausimais dokumentai, belaisvių sąrašai, ambulatorijų darbo apyskaitos, išsiųstų ir gautų raštų registracijos knygos.

R-763

Lietuvos TSR valstybės kontrolės ministerija

1940 m.

1

Į apyrašo Nr. tęsinį įrašytas Lietuvos TSR valstybės kontrolės liaudies komisariato tarnautojo V. Stoškaus pareiškimas Valstybės kontrolės liaudies komisarui asmeniniu klausimu.

R-846

Lietuvos TSR profesinės sąjungos

1948–1949 m.

1

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti Panevėžio ir Kupiškio apskričių žemės ūkio darbuotojų profesinės sąjungos komiteto pirmininko įsakymai personalo klausimais.

R-945

Vaclovas Aliulis

1960–2010 m.

65

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti V. Aliulio straipsniai, knygos rengimo dokumentai, pamokslų, kalbų, pranešimų tekstai, užrašai, asmens, redakcinės ir visuomeninės veiklos dokumentai, V. Aliulio susirašinėjimo dokumentai: laiškai, sveikinimai, kvietimai, surinkti kun. Albino Budrikio ir kitų kunigų dokumentai, kunigų veikalai, kiti leidiniai bei vaizdo dokumentai religinėmis temomis.

Patobulinti (pertvarkyti) apyrašai

182

T. Čackio mišri gimnazija Vilniuje

1924–1934 m.

320

Pertvarkytas Veiklos ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 1, patobulintos bylų antraštės.

194

Kunigų misionierių privati gimnazija Vilniuje

1924–1939 m.

107

Pertvarkytas Mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimo žurnalų apyrašas Nr. 1 ir Mokinių asmens dokumentų bylų apyrašas Nr. 2, patobulintos bylų antraštės.

201

Žinių platinimo draugijos humanitarinė gimnazija Vilniuje

1919–1929 m.

593

Pertvarkytas Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1, patobulintos bylų antraštės.

307

Diplomatinė ukrainiečių misija Kaukaze

1918–1921 m.

56

Pertvarkytas Veiklos bylų apyrašas Nr. 1, patobulintos bylų antraštės.

757

Karo atbėgėliams tvarkyti komisariatas

1939–1941 m.

6992

Pertvarkytas Karo atbėgėlių asmens bylų apyrašas Nr. 1, patobulintos bylų antraštės.

829

Ukrainos Liaudies Respublikos Direktorija

1918–1920 m.

9

Pertvarkytas Veiklos bylų apyrašas Nr. 1, patobulintos bylų antraštės.

R-660

Lietuvių savisaugos dalių štabai

[1941–1944 m.]

1948

Pertvarkytas Savisaugos dalių karių nuotraukų apyrašas Nr. 1, patobulintos bylų antraštės.

Atnaujinimo data: 2023-12-08